គោលការណ៍ឯកជនភាព

១. ទិដ្ឋភាពទូទៅ

គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះសម្រាប់អនុវត្តនៅលើវេបសាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Anchor ដែលមានតំណភ្ជាប់ https://www.anchorbeerkh.com (តទៅហៅកាត់ថា”វេបសាយ”) ដែលយើង ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែន (ខេមបូឌា) Heineken Cambodia មានអាស័យដ្ឋាន មានប្រអប់សំបុត្រលេខ 1108 ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅ ភូមិរបោះអង្កាញ់ សង្កាត់ព្រែកឯង ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (តទៅហៅកាត់ថា “យើង” ឬ “ពួកយើង”) ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់។ យើងគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែនHEINEKEN គ្រុបGroup។ យើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រមូល និងប្រើប្រាស់ តាមរយៈវេបសាយនេះ។

សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ ព្រោះគោលការណ៍នេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលជួយឱ្យអ្នកយល់ច្បាស់ពីការអនុវត្តរបស់យើងអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកអ្នកផ្ដល់មកឱ្យយើង ឬដែលយើងប្រមូលបាន ឬក្នុងបរិបទរបស់មុខងារវេបសាយ (តទៅហៅកាត់ថា “ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន”)។

២. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូល និងរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់មួយផ្នែកធំនៃវេបសាយរបស់ពួកយើងដោយពុំតម្រូវឱ្យផ្ដល់នូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមកកាន់យើងនោះទេ។ សម្រាប់សេវាកម្ម និង សកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន អ្នកត្រូវផ្ដល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមកឱ្យពួកយើងដើម្បីពួកយើងអាចផ្ដល់នូវសេវាកម្ម ឬផលិតផលសម្រាប់អ្នក ឬដើម្បីអាចឱ្យអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអ្វីមួយបាន។ ព័ត៌មានស្នើសុំនៅលើវេបសាយមានដាក់សញ្ញាផ្កាយ (*) គឺជាចំណុចចាំបាច់។ បើអ្នកមិនផ្ដល់នូវព័ត៌ដែលពួកយើងស្នើសុំទេ យើងមិនអាចផ្ដល់នូវសេវាកម្ម ឬ ផលិតផលទៅកាន់អ្នក ឬ អ្នកមិនអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយបានឡើយ។ បន្ថែមពីលើព័ត៌មានដែលអ្នកតម្រូវឱ្យផ្ដល់មកកាន់ពួកយើងដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានា/យុទ្ធនាការ យើងក៏ប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួននៅពេលដែលអ្នកចូលមកកាន់វេបសាយ

• ព័ត៌មានអំពីការចូលមកទស្សនា និង ការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់យើង

យើងប្រមូលព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួននៅពេលអ្នកចូលមកកាន់វេបសាយរបស់យើង រួមមាន អាសយដ្ឋាន IP វេបផេកដែលអ្នកប្រើ ប្រភេទឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រូសឺ (browser) និងប្រភេទ អ៊ីនធឺណិតប្រូសឺ (Internet browser) សកម្មភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម (ដូចជា Twitter, LinkedIn, Google, ហ្វេសប៊ុក និង អ៊ីនស្ដាក្រាម) នៅពេលចុចចូល ព្រមទាំងចូលមើល។ ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនៅលើវេបសាយ និង សេវាកម្មរបស់យើង អាចឱ្យពួកយើងបែងចែកប្រភេទអតិថិជនរបស់ពួកយើងបាន ដែលជាអ្នកចូលទស្សនា ឬ អតិថិជនមួយក្រុមដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា មានដូចជា ក្រុមអាយុ ភេទ ឬក៏តំបន់។ យើងនឹងអាចចាត់អ្នកចូលទៅក្នុងក្រុមអតិថិជនណាមួយរបស់ពួកយើងបាន។ យើងអាចប្រើប្រាស់ក្រុមអតិថិជនដែលបានបែងចែកដើម្បីកំណត់អំពីវេបសាយរបស់ពួកយើង និងដើម្បីជា ឧទាហរណ៍ ប្ដូរលំដាប់លំដោយនៃលទ្ធផលស្វែងរក ឬ ដើម្បីដាក់ឱ្យចំនូវអ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញ ប៉ុន្តែក៏ជាមូលហេតុឱ្យយើងបង្កើតមាតិការបស់វេបសាយដែលអាចសមស្របទៅ តាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកផងដែរ។ យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ផ្នែកមួយ ដើម្បីបង្ហាញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មអនឡាញដែលយើងគិតថាអ្នកអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផងដែរ។

យើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះដោយវាចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ពួកយើង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងសេវាកម្មទៅកាន់អ្នកចូលទស្សនាវេបសាយរបស់យើង ដើម្បីថែរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ម៉ាក និងកិត្តិនាមរបស់ពួកយើង ដើម្បីឱ្យពួកយើងអាចទាក់ទាញអ្នកចូលទស្សនាវេបសាយបន្ថែម និងដើម្បីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែរីកចម្រើនដោយការផ្តល់ជូនអ្នកចូលទស្សនាវេបសាយ ជាមួយផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងនឹងម៉ាករបស់យើង ក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើតចំណូលដល់វេបសាយរបស់យើងដូចគ្នា (តាមរយៈពាណិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធអនឡាញ)។ យើងនឹងរក្សាទុកនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករហូតដល់ ៦ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការចូលប្រើប្រាស់ឬទស្សនាវេបសាយរបស់យើងចុងក្រោយបំផុត។ យើងនឹងស្នើសុំការយល់ព្រមជាមុន នៅក្នុងករណីដែលនៅពេលដែលច្បាប់យើងតម្រូវឱ្យធ្វើដោយស្របច្បាប់។

• តំហែទាំនិងការបន្ទាន់សម័យនៃវេបសាយរបស់យើង

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តំហែទាំ និងការវិភាគនៃវេបសាយរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃដំណើរការផងដែរ រួមមាន troubleshooting ការដោះស្រាយបញ្ហា ការវិភាគទិន្នន័យ ការសាកល្បង ការថែរក្សាតំហែទាំប្រព័ន្ធ ជាជំនួយការគាំទ្រ ការធ្វើរបាយការណ៍និងរក្សាទុកទិន្នន័យ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសមត្ថភាព និងបទពិសោធដល់អ្នកប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់ពួកយើង និងដើម្បីការពារវេបសាយរបស់យើងពីបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណិត។ យើងកត់ត្រារាល់ការប្រើប្រាស់ទាំងអស់លើវេបសាយរបស់យើង។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកយើងសម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ផលចំណេញស្របច្បាប់របស់យើង ហើយព័ត៌មាននឹងត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលអតិបរមា ១៤ ខែ។ ការចូលប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់យើងនឹងត្រូវបានលុបចោលអំឡុង ១៤ ខែបន្ទាប់ពីការបង្កើត។

• ការប្រើប្រាស់រូបថត និង/ឬ វីដេអូ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរួមមានរូបថត និង/ឬ វីដេអូដែលត្រូវបានថតនៅទីសាធារណៈ ឬកម្មវិធីឯកជននៅលើបណ្ដាញសង្គម ដោយភ្នាក់ងារទីផ្សារខាងក្រៅ និងខាងក្នុង។ យើងអាចចែកចាយរូបថត និងវីដេអូទាំងនេះនៅលើវេបសាយរបស់យើង ឬប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងម៉ាក ដើម្បីការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង។ គោរពទៅតាមផ្លូវច្បាប់ យើងនឹងសុំយល់ព្រមពីអ្នក ជាមុនក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យមួយនេះ ស្របទៅតាមការកំណត់ដោយច្បាប់។ យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យរយៈពេល ៦ ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលរូបថត ឬវីដេអូត្រូវបានថតមក។

• គោលបំណងនៃការធ្វើរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រ ការបង្កើតព័ត៌មានលម្អិតនិងការធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលពួកយើងប្រមូល ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រជារួម ភ្ជាប់ជាមួយព័ត៌មានលម្អិត និងដើម្បីការផ្ញើសារពាណិជ្ជកម្ម និងបង្កើតទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគោលបំណងខាងលើ) ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ពីឱកាសសកល និងដើម្បីធ្វើឱ្យម៉ាកអន្តរជាតិ ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងរីកចម្រើន។

យើងប្រើព័ត៌មាននេះដោយសារវាជាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ ហ៊ិននីគែនគ្រុបនិងក្រុមហ៊ុនជាសាខា និងជាបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងធ្វើឱ្យផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនសម្រាប់អតិថិជន និងអ្នកចូលទស្សនាវេបសាយ និងដើម្បីថែរក្សាកិត្តិនាមនិងអ្វីផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាករបស់យើង។ យើងនឹងរក្សាព័ត៌មាននេះរយៈពេល ៦ ឆ្នាំ។ ដើម្បីតម្រូវតាមច្បាប់ យើងនឹងស្នើសុំការយល់ព្រមពីអ្នកជាមុន។

_៣. របៀបដែលយើងចែកចាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអាជីវកម្មលំដាប់អន្តរជាតិមួយ យើងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុង ហ៊ិននីគែនគ្រុប និងក្រុមហ៊ុនសាខា និងជាបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងអស់ ហើយយើងក៏ទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីក្រុមហ៊ុនសាខា និងជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើងដូចគ្នាក្នុងហេតុផលវិភាគចំនួនសរុប និងគោលបំណងប្រតិបត្តិការ និងដើម្បីការធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារដូចដែលបានចែងក្នុងចំណុចទី ២ នៃគោលការណ៍នេះ។ យើងនឹងចែកចាយ និងទទួលបានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំង ទិន្នន័យ cookies នៅពេលដែលពួកយើងត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ។ នេះមានន័យថា អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំការយល់ព្រមជាមុន ដែលនេះជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្បាប់ (ឧទាហរណ៍នៅពេលយើងចែកចាយពីទិន្នន័យរបស់ cookie)។ យើងនឹងអនុវត្តនៅពេលដែលពួកយើងទទួលបានការអនុញ្ញាតពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់។ គោលការណ៍នេះគឺបង្កើតឡើងក្នុងករណីពួកយើងបង្កើតនិងចែកចាយព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីផ្សារ ឬក្រុមអតិថិជនជារួមប៉ុណ្ណោះ។

យើងអាចនឹងចាំបាច់ត្រូវចែកចាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងភាគីទី “៣” ដើម្បីឱ្យពួកគេជួយផ្ដល់នូវសេវាកម្ម និងផលិតផលទៅកាន់អ្នក ក៏ដូចជាក្នុងការដំណើរការវេបសាយរបស់យើង។ ភាគទី”៣” របស់យើងរួមមាន៖

• ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែនគ្រុប ក្នុងគោលបំណងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានដំណើរការតាមរយៈវេបសាយ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារួម (shared IT systems)

• អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម ដែលចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់ឱ្យពួកយើងនូវសេវាកម្មផ្សេងៗ និង សេវាកម្មវិភាគទិន្នន័យ

• អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មដែលជួយយើងឱ្យរៀបចំយុទ្ធនាការ និងប្រូម៉ូសិនផ្សេងៗ

• ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទី”១” និងទី “៣”

• ក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងធ្វើទីផ្សារ និងស្រាវជ្រាវ

• អ្នកផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញសង្គម

• ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែនHEINEKENគ្រុប group នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយនៃការរៀបចំស្ថាប័នឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូល ការលក់ ក្រុមហ៊ុនចម្រុះ ការផ្ទេរឈ្មោះ ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬការលក់ផ្សេងៗទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្ម ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬហ៊ុនរបស់យើង (រួមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការក្ស័យធុន ឬស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលនេះ)។

• ក្នុងករណី ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែនHEINEKEN លក់ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬភាគហ៊ុនទាំងអស់ ឬផ្នែកខ្លះនៃ ហ៊ិននីគែនHEINEKEN group គ្រុប ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់ភាគទី “៣” នោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនទៅភាគទី “៣” ដែរ។

ភាគីទាំងនេះអាចស្ថិតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬក៏កន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោក។ នៅពេលដែលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានរក្សាទុកដោយពួកយើងនៅក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យើងនឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថាពួកយើងបានការពារការបញ្ជូនទិន្នន័យក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រាន់។ យើងតម្រូវឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មរបស់យើងប្រើប្រាស់ការវាស់វែងដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារការសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

យើងក៏ត្រូវការផ្ដល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅកាន់អង្គភាពអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ ឬដីការបស់តុលាការ។

៤. សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

យើងនឹងជ្រើសរើសមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យាដ៏ត្រឹមត្រូវរួមមាន បច្ចេកទេសTechnical, ដោយផ្ទាល់Physical និង Organizational measures តាមរយៈដំណោះស្រាយដែលក្រុមហ៊ុនមានតាមការវាស់វែងរចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងបានប្រមូលតាមរយៈវេបសាយ ពីការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ ឬជាយថហេតុ ដែលមិនស្របច្បាប់ ឬការបំផ្លាញខុសច្បាប់ ការបាត់បង់ ការក្លែងបន្លំ ការបញ្ចេញ ការទទួលបាន ឬដំណើរការ ស្របទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិស្ដីពី សុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័យនិងឯកជនភាព។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្មានវេបសាយណានៅលើអ៊ិនធើណិតអាចមានសុវត្ថិភាព ១០០% ឡើយ ហើយយើងក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬដោយអចេតនា ដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដែរ។ វេបសាយរបស់យើងអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងទៀត។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តឯកជនភាព មាតិកា ឬសុវត្ថិភាពដែលប្រើប្រាស់ដោយវេបសាយផ្សេងទៀត ដែលមិនស្ថិតក្រោមវិសាលភាពនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនោះទេ។ យើងណែនាំអ្នកឱ្យអានដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវគោលការណ៍ឯកជនភាពនៅលើវេបសាយទាំងនោះជាមុនសិន។

៥. ការរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

យើងនឹងរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដរាបណាច្បាប់តម្រូវ ឬដរាបណាវាចាំបាច់ក្នុងការផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មណាមួយដែលបានស្នើសុំ ឬដើម្បីគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលបានចែងក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ក្នុងការរក្សាទុកត្រូវបានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌឯកជនភាពនេះសម្រាប់គោលបំណងពាក់ព័ន្ធនីមួយៗ។ យើងនឹងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តដែលសមស្របដើម្បី លុបចោលការកំណត់អត្តសញ្ញាណទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងកាន់កាប់ បើសិនជាវាមិនចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងណាមួយខាងលើ ឬបន្ទាប់ពីថ្ងៃផុតសុពលភាពនៃលក្ខខណ្ឌនៃការរក្សាទុកដែលយើងបានកំណត់។

៦. Cookies

មួយផ្នែកធំនៃព័ត៌មានដែលបានយោងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Cookies និងបច្ចេកទេសស្រដៀងគ្នារបស់យើង។ Cookies គឺជាឯកសារអត្ថបទតូចៗដែលមានព័ត៌មានតិចតួចដែលត្រូវបានទាញយក ហើយអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នក ឧទាហរណ៍ កុំព្យូទ័រ ស្មាតហ្វូន ឬថេប្លេត។ បច្ចេកទេសដែលយើងប្រើដែលអាចស្រដៀងនឹង Cookies គឺការតាមដានភីកសែល ស្គ្រីបJava ស្លាក (tag ) និងបច្ចេកវិទ្យាតាមដានសកម្មភាពលើវេបសាយ (web beacons)។ Cookies និងបច្ចេកទេសស្រដៀងគ្នាទាំងនេះ ជួនកាលចាំបាច់ក្នុងការចងចាំការកំណត់គណនី ភាសា និងប្រទេសរបស់អ្នក ប៉ុន្តែក៏អាចឱ្យយើងវាស់វែង និងវិភាគឥរិយាបថរបស់អ្នកនៅលើវេបសាយរបស់យើង និងសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួននៅលើវេបសាយរបស់យើង ឬនៅលើវេបសាយភាគីទី”៣”ផងដែរ។ នៅពេលចាំបាច់ អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យមានការយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់ Cookies របស់យើង។ ដើម្បីមើលព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ខូគីCookies ដែលយើងប្រើ និងរបៀបដែលយើងប្រើពួកវា សូមពិនិត្យមើលគោលការណ៍ ខូគីCookies ដាច់ដោយឡែករបស់យើង ដែលមាននៅផ្នែកខាងក្រោមនៃវេបសាយនេះផងដែរ។

៧. បណ្ដាញសង្គម

អ្នកអាចជ្រើសរើសបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននៅលើវេបសាយរបស់យើងទៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebookហ្វេសបុក, Instagramអ៊ីនស្ដាក្រាម, LinkedIn និង YouTube។ នេះមានន័យថាព័ត៌មានដែលអ្នកចែករំលែក រួមទាំងឈ្មោះ និងព័ត៌មានទាក់ទងផ្សេងៗ នឹងត្រូវបង្ហាញដល់អ្នកទស្សនាទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងណែនាំឱ្យអ្នកអានគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃភាគីបណ្ដាញសង្គម ដោយសារតែគោលការណ៍នោះអាចអនុវត្តលើការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបាន។

៨. ឯកជនភាពកុមារ

វេបសាយនេះពុំត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បុគ្គលអាយុក្រោម ១៨ ឆ្នាំប្រើប្រាស់ឡើយ (ឬពុំទាន់គ្រប់អាយុស្របច្បាប់ដែលអាចទទួលទានផលិតផលរបស់យើងបាន)។ យើងពុំមានចេតនាប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលអាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំឡើយ។

៩. សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ ការកែតម្រូវ ការលុប ការដាក់កំហិត និងការបម្លាស់ទីទិន្នន័យ

បើសិនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក បានឬកំពុងស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០ (តទៅហៅកាត់ថា”ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ”) និងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ (តទៅហៅកាត់ថា “ច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី”) ឬច្បាប់នានាក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកដែលមានតម្លៃស្មើ នោះ អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការស្នើសុំប្រើប្រាស់ និងលុបទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សិទ្ធិស្នើសុំដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់ សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទូទៅនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្ដល់មកឱ្យពួកយើងក្នុងទម្រង់ជារចនាសម្ព័ន្ធ ដែលជាទូទៅត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងទម្រង់ដែលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រអាចអានបាន។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិក្នុងការដាក់កសាងពាក្យបណ្ដឹងជាមួយអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យក្នុងតំបន់របស់អ្នកបានដែរ។ សិទ្ធិទាំងអស់របស់អ្នកត្រូវស្ថិតក្រោមច្បាប់ស្ដីពីការការពារទិន្នន័យ និងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលមានតម្លៃស្មើផ្សេងទៀត និងស្ថិតក្រោមនីតិវិធីឯកជនភាព និងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងទៀតរបស់ ក្រុមហ៊ុន ហ៊ិននីគែនHEINEKEN។ នៅពេលដែលអ្នកយល់ព្រមឱ្យពួកយើងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក អ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការដកការយល់ព្រមរបស់អ្នកវិញ ដោយវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពផ្នែកច្បាប់ទៅលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលពួកយើងបានប្រើមុនពេលអ្នកដកការយល់ព្រមឡើយ។ សូមចំណាំថា បើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ (ដោយផ្នែកខ្លះ) នូវជម្រើសនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកហើយ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់វេបសាយរបស់យើង ទាំងស្រុង ឬផ្នែកខ្លះ ទៀតឡើយ។

១០. សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់

អ្នកក៏មានសិទ្ធិ ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ណាមួយ ដើម្បីតម្រូវឱ្យពួកយើងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកយើងកំពុងតែទាញយកហេតុផលស្របច្បាប់ យើងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែ អ្នកក៏មានសិទ្ធិក្នុងជំទាស់លើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងធ្វើទីផ្សារដោយផ្ទាល់ រួមមានការចងក្រងព័ត៌មាន ហើយពួកយើងនឹងព្រមទទួលសំណើរបស់អ្នក។

១១. ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

យើងនឹងពិនិត្យនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះឱ្យបានញឹកញាប់ពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ បើមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ យើងនឹងចេញផ្សាយនៅលើវេបសាយរបស់យើង និងតាមមធ្យោបាយប្រហាក់ប្រហែលផ្សេងទៀតដែលអាចទៅរួច ដើម្បីទាក់ទងទៅកាន់អ្នក។

១២. ទំនាក់ទំនង

បើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកដូចដែលមានចែងខាងលើ បើសិនជាអ្នកមានចម្ងល់ ឬការជំទាស់អំពីគោលការណ៍ឯកជនភាព ឬអំពីការកាន់កាប់របស់ពួកយើងទៅលើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមមេត្តាទាក់ទងមកពួកយើងតាមរយៈទម្រង់អេឡិចត្រូនិចនេះ។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិប្ដឹងជំទាស់ទៅកាន់អាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកផងដែរ។

  PRIVACY POLICY

  1. General

  This Privacy Policy applies to our website dedicated to our brand Anchor, available at https://www.anchorbeerkh.com (the "Website") where we, Heineken Cambodia located at P.O. Box 1108, Phoum Robors Angkagne, Sangkat Prek Eng, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia (‘we’ or ‘us’) collect certain personal data. We are part of the HEINEKEN Group. We are the controller of the Personal Data collected and processed through this website.

  Please read this Privacy Policy carefully as it contains important information to help you understand our practices regarding any personal information that you give to us or that we collect otherwise in the context of the Website (“Personal Data”).

  2. What Personal Data We Collect and How We Use your Personal Data

  You can use the majority of our Website without being required to provide any Personal Data to us. For certain services or activities you will need to provide Personal Data for us to be able to provide you the requested service or product or for you to participate in the activity. Requested information on the Website marked with an asterisk is mandatory. If you do not provide the requested information, we will not be able to deliver the service or product to you or you cannot participate in the activity. In addition to information you are required to provide to us in order to participate in activities/campaigns, we collect certain information when you visit our Website.

  information about your visit to and use of our Website

  We collect certain information when you visit our Website, such as your IP address, which web pages you visit, device category, browser, and type of internet browser, social media activity (such as Twitter, LinkedIn, Google, Facebook & Instagram), clicks and views. The information about your use of our Website and services enables us to build segments, which are groups of website visitors or customers with a number of common characteristics such as age group, gender or region. We will likely add you to one of our segments. Segments are used by us to customize the Website and to e.g. change the order of search results or where we place certain offers so you are more likely to see these but also to personalise Website content so these may be tailored to your preferences. We may also use segments to show online advertisements that we think are relevant for you.

  We use this Personal Data as it is necessary in our legitimate interests to do so to promote our products and services to our website visitors, to maintain the relevance of our brands and reputation, to enable us to attract more website visitors and to grow business by serving website visitors with advertising relating to our brands and to finance our Website (via online advertisements). We will retain the Personal Data for 6 years after your last relevant activity on our Website. We will ask for prior consent, when we are legally required.

  • maintenance and optimisation of our Website

  Your Personal Data will also be used for maintenance and analysis of our Website to solve performance issues, including troubleshooting, data analysis, testing, system maintenance, support, reporting and hosting of data, to improve the availability and user experience of the Website and to secure the Website against fraud. We log all use of our Website.

  Our use of your Personal Data for these purposes is necessary in our legitimate interests and the information will be retained for a maximum period of 14 months. The logs of the use of our Website will be deleted within 14 months after creation.

  • using photo and /or video footage

  The Personal Data may include photo and/ or video footage captured at public or private events on social media, with marketing agencies and internally. We may share these photos and video footage on our Website or use social media to promote our products and brands and grow our business. Where required by law, we will first obtain your consent to use this data. We will retain the data for 6 years from the time the photo or video recording was captured.

  • strategic reporting purposes, creating insights and marketing activation
  The Personal Data collected by us is used to create aggregated strategic reports with insights and for sending commercial messages and personalized marketing (as described under the relevant purposes above), which are used to identify opportunities globally and to improve our global brands, products and services.

  We use this information as it is in the legitimate interest of the HEINEKEN Group and all affiliates and subsidiaries to identify opportunities globally and to promote and improve our products and services to our customers and website visitors and to maintain the relevance of our brands and reputation. We will retain this information for 6 years. We will ask for prior consent, when we are legally required.

  3. How We Share Your Personal Data

  As member of a global business, we share Personal Data within the HEINEKEN Group, with affiliates and subsidiaries and also receive Personal Data from our affiliates and subsidiaries for reasons as aggregated analytical and operational purposes and for market activation as further described under 2. in this Policy. We will only share or receive such Personal Data and cookie data when we are allowed to do so by law. This means that you will be asked for prior consent, if this should be the lawful basis (for example when we share cookie data). When we are allowed to rely on our legitimate interest, we will do so. This is the case when we create and share aggregated marketing insights or segments.

  We may need to share Personal Data with third parties to help us provide services and products to you and to run our Website. These third parties are:

  • HEINEKEN group companies for the purpose of storing Personal Data processed via the Website, due to shared IT systems • service providers where this is needed to provide us with a service and to provide data analytics services • service providers that help us organize campaigns and promotions • first and third party advertising companies • media agencies for marketing purposes and research purposes • social media providers • HEINEKEN group companies in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our business, assets or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings) • in case HEINEKEN sells all or some of the assets or shares of a HEINEKEN group company to which Personal Data was transferred to a third party, your Personal Data may be provided to this third party.

  These parties may be located in the Kingdom of Cambodia or elsewhere in the world. When Personal Data is stored by us outside the Kingdom of Cambodia we will ensure an adequate level of protection of the transferred Data. We require service providers to use appropriate measures to protect the confidentiality and security of the Personal Data.

  We may also need to provide Personal Data to law enforcement bodies in order to comply with any legal obligation or court order.

  4. Security of Personal Data

  We will take appropriate technical, physical and organizational measures to protect the Personal Data collected through the Website from misuse or accidental, unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, disclosure, acquisition or access, that are consistent with applicable privacy and data security laws and regulations. However, no internet-based site can be 100% secure and we cannot be held responsible for unauthorised or unintended access that is beyond our control. Our Website may contain links to other websites. We are not responsible for the privacy practices, content or security used by such other websites, which shall not be governed by this Privacy Policy. We advise you to always carefully read the privacy policies on these other websites.

  5. Retention of Your Personal Data

  We will retain your Personal Data for as long as legally required or for as long as necessary to provide you with any requested services or for any of the other purposes listed in this Privacy Policy. The specific retention terms are listed in this Privacy Policy for each of the relevant purposes. We will take reasonable steps to destroy or de-identify Personal Data we hold if it is no longer needed for the purposes set out above or after the expiration of the defined retention term.

  6. Cookies

  A major part of the information referred to in this Privacy Policy is collected via our use of cookies and similar techniques. Cookies are small text files containing small amounts of information which are downloaded and may be stored on your user device, e.g. your computer, smartphone or tablet. Techniques we use that may be similar to cookies are tracking pixels, Java scripts, tags and web beacons. These cookies and similar techniques are sometimes necessary to remember your account settings, language and country, but also enable us to measure and analyse your behaviour on our Website and for showing you personalised advertisements on our Website or on third party websites. Where required, you will be asked for consent to our use of cookies. To view more information on what cookies we use and how we use them please review our separate Cookie Policy , which is also available in the footer of this Website.

  7. Social Media

  You may choose to share information on our Website via social media, such as Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube. This means that the information you share, with name and preferences, shall be visible to visitors of your personal pages. We advise you to carefully read the privacy policies of the social media parties as these are applicable to the processing of your Personal Data by these parties.

  8. Children's Privacvy

  The Website is not intended for use by individuals under the age of 18 (or the applicable legal age for consuming the products in question). We do not knowingly collect Personal Data from individuals under the age of 18.

  9. Your Rights to Access, Rectification, Deletion, Restriction and Data Portability

  If your personal data is or has been subject to the Constitution of the Kingdom of Cambodia 2010 ('the Constitution') and the Civil Code of the Kingdom of Cambodia 2007 ('the Civil Code') or to the extent applicable under your local law, you have the right to request access to and deletion of your personal data, to request restricted processing, to receive an overview of the personal data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format. You also have the right to file a complaint with your local data protection authority. All your rights are subject to applicable data protection laws and other relevant laws and regulations, to the HEINEKEN Privacy Procedures and other HEINEKEN guidelines. Where you have provided consent to our use of your Personal Data, you have the right to withdraw your consent without this effecting the lawfulness of our use of this Data before your withdrawal.

  Please note that if you make use of (some of) your choices and rights, you may not be able to use, in whole or in part, our Website services anymore.

  10. Your Right to Object

  You also have a right, in certain circumstances, to require us to stop processing your Personal Data, but where we have compelling legitimate grounds, we will continue processing your Personal Data. However, you have the right to object to our use of your Personal Data for direct marketing purposes, including profiling, and when you do so, we will accommodate your request.

  11. Updates

  We will keep this Privacy Policy under review and make updates from time to time. Any changes to this Privacy Policy will be posted on our Website page and to the extent reasonably possible, will be communicated to you.

  12. Contact

  If you wish to exercise any of your rights listed above, if you have any other question or a complaint about this Privacy Policy or about our handling of your Personal Data, please contact us via this web form . You also have the right to file a complaint with your local data protection authority.